นักเรียน/นักศึกษา

วีซ่านักเรียน/แลกเปลี่ยน (F-1/J-1)

            F-1 (students) สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว โดยผู้ขอต้องมีเอกสาร I-20 จากสถาบันการศึกษาประกอบการขอวีซ่า

            J-1 (exchange visitors) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล และผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการ Summer Work and Travel (SWT) โดยผู้ขอต้องมีเอกสาร DS-2019 จากสถาบันการศึกษาประกอบการขอวีซ่า

            ทั้งนี้ ผู้ขอวีซ่านักเรียน/แลกเปลี่ยน (F-1/J-1) ต้องเสียค่าธรรมเนียม Student and Exchange Visitor Program (SEVIS) ซึ่งเรียกเก็บโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูิมิ (Department of Homeland Security) ทั้งนี้ SEVIS เป็นระบบเพื่อติดตามข้อมูลการเข้า-ออกสหรัฐฯ ของผู้ถือวีซ่าประเภทนี้